Λεξικό Αρχαίων, Βυζαντινών και Λόγιων Φράσεων της Νέας...

Λεξικό Αρχαίων, Βυζαντινών και Λόγιων Φράσεων της Νέας Ελληνικής

5.0 / 4.0
0 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Στο «Λεξικό» τούτο περιέχονται όλες εκείνες οι φράσεις που προέρχονται από την Αρχαία Ελληνική, τη Βυζαντινή και τη Λόγια, και είναι εύχρηστες στη νεοελληνική μας γλώσσα ( . . .) Όλες αυτές τις φράσεις συγκεντρώνουμε λεξικογραφικά στο παρόν έργο, συνοδεύοντάς τες με τα απαραίτητα εκείνα ερμηνευτικά στοιχεία που βοηθούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση και ευστοχότερη χρήση τους.
Категории:
Год:
1992
Издание:
Издательство:
Gutenberg
Язык:
greek
Страницы:
154
ISBN 10:
960010333X
ISBN 13:
9789600103335
Файл:
PDF, 15.72 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 1992
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова